Contall d.o.o. Nova Gorica,
Erjavčeva ul. 2,
5000 Nova Gorica
t | +386 (0)5/330-28-57
f | +386 (0)5/330-28-48
e | info@contall.si
w | www.contall.si
print

Kontroling

Nahajate se tukaj

Sistem kontrolinga tvorita podsistema strateškega in operativnega kontrolinga, ki skupaj predstavljata managementu uporabno orodje za podporo odločanju. Nivoja strateškega in operativnega kontrolinga se razlikujeta v vsebini in sta med seboj dopolnjujoča. V okviru strateškega kontrolinga se usmerjamo v poslovne veličine, ki jih narekuje strategija podjetja – finančno zadovoljevanje lastnikov, pridobivanje novih kupcev, poslovni procesi, razvoj kadrov. Medtem ko so aktivnosti v okviru operativnega kontrolinga usmerjene predvsem v dnevno poslovanje podjetja – spremljanje poslovanja na osnovi ključnih pokazateljev poslovne uspešnosti. Zelo pomembno je, da so spremljane tiste poslovne veličine, ki vplivajo na uspešnost poslovanja – ustvarjajo dodano vrednost v procesu odločanja.
  • ponudba kontrolinga
  • kontrolniški prikaz podatkov

KONTROLING je aktivni in v prihodnost usmerjen sestavni del računovodstva.

Kontroling s pomočjo informacijskih tehnologije združuje podatke na tak način, da so uporabni za strateško odločanje poslovodstva ter njegovo planiranje v prihodnosti.

Na operativnem nivoju pa združuje pridobljene podatke tako, da usmerjajo operativno vodenje v pravo smer. Na operativnem nivoju lahko kontrolniški podatki prikazujejo tudi porabo časa, enot in drugih nedenarnih enot, ki pa so za potrebe operativnega vodenje včasih tudi pomembnejši.  Pri spremljanju in dinamičnem načrtovanju podjetja ima računovodstvo pomembno funkcijo ter mora uresničevati zastavljene cilje. Pri tem je računovodstvu v veliko pomoč tudi informacijska tehnologija – programska oprema , ki omogoča hiter, pravilen in izračun odmikov med načrtovanim in uresničenim.

 

Usmerjanje delovanja k doseganju ciljev

Danes vrsta dejavnikov narekuje upravljanje podjetij z dovolj visoko stopnjo natančnosti napovedovanja prihodnjih dogodkov. Upravljanje poslovne uspešnosti (angl., Corporate Performance Management – CPM) in izboljšan proces odločanja v podjetjih tako (poleg drugih) predstavljata ključno konkurenčno prednost.

  • Definiranje Strategije. Cikel upravljanja poslovne uspešnosti se začne z definiranjem strategije, ki jo usmerja vizija podjetja. V okviru strateškega načrtovanja so opredeljene ključne poslovne veličine podjetja. V procesu so upoštevane značilnosti podjetja, pričakovanja deležnikov, značilnosti trga in dejavnosti,  tehnologija in poslovni trendi, razpoložljivo znanje ter človeški viri in povratne informacije na osnovi preteklega delovanja.
  • Izvajanje Strategije. Širjenje sprejete strategije preko vseh nivojev organizacije predstavlja naslednji korak. Operativni management v sodelovanju vrhnjim managementom v skladu s sprejeto strategijo opredeli merila, operativne cilje in operativne (akcijske) načrte v vseh poslovnih enotah.
  • Analiza uspešnosti. Kontinuirano spremljanja izvajanja strategije in prepoznavanje odstopanj dejanskih rezultatov od načrtovanih se opira na informacijsko infrastrukturo (BI & CPM rešitve). Pravilno zasnovan informacijski sistem tvori časovno pravočasen in enovit poročilni sistem - sposobnost vpogleda v celotno organizacijo, vse nivoje in enote, po ključnih poslovnih parametrih.
  • Stalno izboljševanje. Morda ključen del cikla predstavlja povratna zanka učenja, ki vnaša v delovanje dinamičnost in sposobnost trajnostnega izboljševanja poslovne uspešnosti. Zaključna točka cikla upravljanja poslovne uspešnosti postane izhodišče iskanja potrebnih prilagoditev strategije in prihodnjih strateških ter operativnih aktivnosti delovanja.
 

Rešitve za dobre odločitve

Z opredeljeno poslovno strukturo in z opredeljenimi poslovnimi vrednostmi (poslanstvo, vizija, strateški in operativni cilji) orodja informacijske tehnologije lahko oblikujejo dodano vrednost v procesu sprejemanja poslovne odločitve. Poslovna inteligenca (angl., Business Intelligence - BI) in CPM aplikacije lahko bistveno izboljšajo položaj podjetja v fazah načrtovanja, spremljanja, nadzorovanja in analiziranja poslovnih procesov.

 

Contallov razvoj sistema za spremljanje poslovne uspešnosti naročnikov

V letu 2008 smo v Računovodski hiši Contall pristopili k razvoju sistema, ki omogoča spremljanja poslovne uspešnosti naših naročnikov. S postopnim razvojem oblikujemo sodobno in celovito platformo za analize, planiranje in poročanje, ki bodo pokrivale potrebe naših naročnikov. V sodelovanju s podjetjem RMC in Ljubljane smo pristopili k razvoju podatkovnega okolja na osnovi MIK podatkovne platforme - multidimenzijsko podatkovno okolje na osnovi OLAP podatkovnega strežnika.

Modularne rešitve omogočajo poglobljene analize v kontrolingu, enostavno načrtovanje, oblikovanje in distribucijo poročil ter hitre in jasne preglede za management. S profesionalnim orodjem je enostavno prepoznavanje pomembnih poslovnih veličin – prepoznavanje odmikov, zakonitosti gibanja, velikost pojavov, ipd. Orodje lahko grafično in tabelarično prikazuje poslovno-ekonomske funkcije, kot npr. primerjave s plani, primerjalne časovne premice obdobij, izračune kazalnikov, sortiranje, ABC analize, prikaz podatkov od dnevne do letne ravni, portfeljske analize za podporo strateškega odločanja, ipd. Takšen način dinamičnega pregledovanja poslovne uspešnosti nekega podjetja omogoča razkrivanje stanja, ki narekuje pravilne poslovne odločitve za prihodnost.

 

Imate vprašanje? Kontaktirajte nas.

Ne spreglejte

P T S Č P S N
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
Vse pravice pridržane © Contall d.o.o.
Grafični koncept in tehnična izvedba: Carpediem d.o.o.    Vsebine: Contall d.o.o.